Львів
C
» » Функції історичної науки в сучасному світі

Функції історичної науки в сучасному світі

Не секрет що, не володіючи знаннями про минуле, які дають необхідний досвід, людське суспільство зупинилося б в своєму розвитку. З плином часу сформувалася така сфера пізнання, як історична наука. Функції, методи та етапи її розвитку розглянемо в цій статті.

Поняття історичної науки

Історія чи історична наука – сфера суспільного пізнання, об'єктом вивчення якої є минуле людства. Як люблять говорити вчені: "Історія – соціальна пам'ять людини". Це цілий комплекс наук, що розглядає історію як в широкому сенсі, наприклад, загальна, так і в більш вузькому – стародавнього світу, новітня Росії, військова, і так далі.
Функції історичної науки в сучасному світіНезважаючи на те, що історична наука, предмет і функції якої – вивчення минулого, зовсім не є статичною, адже постійно змінюється база джерел – з'являються нові, піддаються критиці старі. Змінюється економічна і політична обстановка в державі, що теж має великий вплив на історичну науку (як приклад – оцінка історичних подій в царській Росії і змінила її радянської влади кардинально відрізняються).

Як все починалося

Офіційно вважається, що історична наука зародилася в V столітті до нашої ери. Всі пам'ятають з курсу шкільної програми філософа Геродота, якого донині вважають "батьком історії", Фукідіда і його праця "Історія Пелопонеської війни", Ксенофонта і Полібія. Стародавні греки вважали за краще описувати події, сучасниками яких вони були – у пріоритеті були війни, біографії політиків і сама політика, а також інші народи і релігія.
Функції історичної науки в сучасному світіВеликим внеском у розвиток історичної науки стали праці "Аннали" та "Історія" римського історика Публія Корнелія Тацита. Керуючись девізом – "Без гніву і пристрасті" (тобто об'єктивно та з метою встановлення істини), – він займався біографією римських імператорів. Згодом принципи і функції історичної науки античного часу знайшли своє продовження в працях візантійських вчених (Прокопія Кесарійського). У Європі в середні віки з'являються літопису – опису подій за роками, все, що відбувається, пояснюється "божественним провидінням", а історія церкви стає пріоритетним напрямком для вивчення. Найбільш відомий мислитель цього часу – святий Августин Блаженний.

Епохи Відродження і Просвітництва

Епоха Відродження (Ренесансу) принесла такі нововведення в методи і функції історичної науки, як критика джерела. Вчені у своїх роботах повинні були обов'язково посилатися на джерела, причому, чим більше посилань і цитування, тим краще. Відомі мислителі цього часу – Бенедикт Спіноза, Френсіс Бекон (праця "Новий Органон", при написанні якої використовувався розроблений ним метод індукції – від приватного до загального).
Функції історичної науки в сучасному світі
Епоха Просвітництва стала великим стрибком для розвитку всіх наук, у тому числі й історії. Відкриваються нові джерела, вони систематизуються, розшифровуються. Вперше висувається думка про те, що розвиток функцій історичної науки впливає такий фактор, як форма правління. Шарль Монтеск'є, крім вищеназваного, виділив ще такі чинники:
 • фізичні (географічне положення, клімат);
 • соціальні (релігія, населення) фактори.
 • Видатний французький мислитель Вольтер вважав, що люди повинні вивчати "досягнення розуму людського і моралі", тим самим заклавши основи вивчення культури.

  Подальший розвиток

  У XIX столітті в рамках філософії позитивізму функції історичної науки полягали в значному підвищенні ролі історичних джерел, джерелознавство почало розвиватися як самостійна дисципліна, а письмовий джерело – як єдино достовірний.
  Функції історичної науки в сучасному світі
  Особливої уваги заслуговують роботи:
 • Шпенглера "Занепад Європи" (історія – циклічні культури, які зароджуються, переживають період розквіту і потім вмирають);
 • Арнольда Тойнбі "Цивілізація", вчений виокремив п'ять нині існуючих цивілізацій і двадцять з моменту зародження, які також народжуються, ростуть, занепадають і вмирають.
 • Двадцяте століття – це час, коли історичні масштаби досліджень розширюються географічно, охоплюючи більше країн і народів, а також хронологічно – від первісної людини до сучасності. Це час панування інформаційного підходу в історії, основоположниками якої були Карл Маркс і Фрідріх Енгельс. Вони вважали, що визначальним фактором у житті суспільства були матеріальні умови, від них залежали і соціальні аспекти, і світогляд людей. Таким чином, історія – процес зміни суспільно-економічних формацій. Двадцятий і двадцять перше століття – часи, коли основні функції історичної науки розмиваються, стираються грані між історією та іншими соціальними науками – соціологією, психологією. Вченими проводяться нові дослідження і експерименти, розвиваються нові напрямки, наприклад, контрфактическая історія (вивчає альтернативи історичних подій і процесів).

  Пізнавальна і соціальна функції

  Інша назва пізнавальної функції - інформаційна. Сутність її полягає в тому, щоб розглянути та проаналізувати минуле людства, зрозуміти суть відбувалися явищ і те, як вони вплинули на подальший хід історії, тобто закономірності історичного розвитку.
  Функції історичної науки в сучасному світі

  Соціальна функція історичної науки або функція соціальної пам'яті – це вивчення досвіду попередніх поколінь, збереження їх у пам'яті народу. Вона має на меті забезпечити спадкоємність поколінь, сприяти національної самоідентифікації народів. Формування історичної пам'яті надзвичайно важливо, від неї залежить стабільність суспільства, здатність виживати в критичних ситуаціях. Як кажуть вчені: "Народ вмирає, коли стає населенням, коли забуває свою історію". Класичний приклад, чому соціальна пам'ять є надзвичайно важливою для народу – неприйняття результату і результатів Першої світової війни в Німеччині призвело до розв'язування нею Другої світової війни вже буквально через два десятиліття.

  Методи історичної науки

  Предмет, принципи та функції історичної науки включають в себе як загальні методи пізнання – аналіз, індукція, синтез, дедукція (так як ними користується практично будь-яка наука, не варто зупинятися на них докладно), так і спеціальні, притаманні лише їй. До таких методів належать:
 • Ретроспективний – для того, щоб виявити справжню причину події, вчений за допомогою послідовних дій проникає в минуле.
 • Історико-порівняльний – порівняння історичних об'єктів шляхом зіставлення їх у часі і просторі, виявлення подібності і відмінності.
 • Історико-типологічний – полягає у складанні класифікацій подій і явищ, виявлення загальних рис і відмінностей у розглянутих об'єктах.
 • Історико-генетичний – розгляд досліджуваного явища в динаміці, від зародження до загибелі, тобто, в розвитку.
 • Функції історичної науки в сучасному світі
  Слід окремо сказати, що функції історичної науки виключають метод експерименту – не можна з точністю відтворити відбувалися колись явища і процеси.

  Принципи науки

  Принципи в цілому – це ідеї, основоположні правила. Основними принципами історичної науки є:
 • Історизм. Будь-який факт, явище чи подія розглядається в розрізі історичної обстановки, в динаміці, у часі і просторі.
 • Об'єктивність. Передбачає, по-перше, опору на справжні факти, врахування як позитивних, так і негативних моментів розглянутого явища. По-друге, історик повинен бути незалежним від своїх бажань і переваг, які можуть спотворити історичне дослідження.
 • Альтернативність. Передбачає існування іншого шляху розвитку, крім того, що стався. Використання цього принципу дозволяє побачити обліковані ресурси і нездійснені можливості, дозволяє витягти уроки на майбутнє.
 • Соціальний підхід. Означає, що в розвитку певних процесів значну роль відіграють соціальні інтереси. Важливо керуватися ним при оцінці програм політичних партій, у внутрішній і зовнішній політиці держави.
 • Допоміжні історичні дисципліни

  Говорячи про функції історичної науки в сучасному світі необхідно торкнутися ті дисципліни, які йдуть із нею нога в ногу в своїх дослідженнях і поділяються на спеціальні та допоміжні. Основними з них є наступні науки:
 • Історіографія. В широкому сенсі – це допоміжна (спеціальна) історична дисципліна, яка вивчає історію історичної науки. У більш вузькому – це проведені вченими-істориками дослідження в певній галузі історичної науки або сукупність наукових робіт.
 • Джерелознавство. Це допоміжна історична дисципліна, яка комплексно вивчає історичні джерела, використовує аналіз явищ і подій. Джерелознавство буває теоретичним, займається визначенням походження джерел, їх достовірність, а також прикладним (конкретним) – вивчає окремі галузі й періоди історії.
 • Спеціальні історичні науки

  Існує кілька спеціальних історичних дисциплін, які допомагають історичній науці найбільш повно розкрити, вивчити цю подію або явище. Це нумізматика (вивчає монети), геральдика (герби), палеография (писемність). Але найбільш значущими з них є археологія і етнографія:
 • Термін "археологія" утворений від давньогрецьких слів "архео" – стародавній і "логос" – наука. Це дисципліна, що вивчає історію людства за речовими пам'ятками (будівель, споруд, зброї, знарядь праці, предметів побуту). Особливо зростає роль цієї дисципліни при вивченні тих періодів історії, коли була відсутня писемність, або тих народів, у яких писемності не було взагалі.
 • Термін "етнографія" також є старогрецькою, "етнос" – народ, "графо" – пишу. Звідси можна зрозуміти суть цієї історичної дисципліни – вона вивчає походження народів (етносів), їх склад, розселення і переселення, а також культуру і побут.
 • Історичні джерела

  Історичне джерело – будь-яка річ, документ, який містить інформацію про минуле і може бути використаний для вивчення історичних процесів. Існує кілька класифікацій цих документів, поділок їх на групи (за метою створення, за ступенем близькості до історичного факту).
  Функції історичної науки в сучасному світі
  Найбільш поширеним є поділ джерел на:
 • Речові – будівлі, споруди, одяг, зброя, знаряддя праці і предмети побуту – одним словом все, що створено руками людини.
 • Етнографічні – звичаї, традиції, різноманітні обряди, вірування.
 • Лінгвістичні – мова, говір, властивий людині, народу.
 • Усні (фольклор) – пісні, казки, легенди.
 • Письмові – всілякі рукописи, архівні документи, листи, нормативні акти, мемуари. Можуть бути оригіналами або копіями.
 • Наука, історія

  Функції історичного знання, які зумовлюють людське поняття про історичні події, такі:
 • інтелектуально-розвиваюча, пізнавальна – пізнання історичних процесів як соціальної галузі наукових знань і теоретичне узагальнення фактів історії;
 • практично-політична – допомагає в розробці науково обґрунтованого політичного курсу шляхом виявлення закономірностей розвитку суспільства і варіантів управління масами;
 • світоглядна – впливає на формування наукових світоглядів шляхом надання точних, документально обгрунтованих даних про події минулого;
 • виховна – знання історичних фактів впливає на формування громадянської позиції.
 • Предметом та функціями історичної науки є вивчення розвитку людського суспільства в часі й просторі, тобто історичний процес. Без цих знань суспільство не змогло б розвиватися і рухатися вперед.