Львів
C
» » Індивідуальна освітня траєкторія учня

Індивідуальна освітня траєкторія учня

У сучасній педагогіці активно застосовуються два поняття - "індивідуальна освітня траєкторія" і "персональний навчальний маршрут". Ці категорії розглядаються як приватне і загальне. Простіше кажучи, індивідуальна освітня траєкторія конкретизується в маршруті. Останній, в свою чергу, більш широко застосовується в системі додаткового навчання. Маршрут вважається важливим компонентом, що визначає успішність роботи особистісно-розвивального середовища в педагогічному закладі. Індивідуальна траєкторія є персональним шляхом реалізації потенціалу учня в освітньому процесі. Розглянемо її детальніше.
Індивідуальна освітня траєкторія учняКлючові напрямки

Як показує аналіз психолого-педагогічних видань, організація індивідуальної освітньої траєкторії має ключове значення в науці і практиці. Вона реалізується за такими напрямами:
 • Змістовному – за допомогою педагогічних програм.
 • Деятельностному – через нетрадиційні викладацькі технології.
 • Процесуального – визначає види спілкування, організаційний аспект.
 • Характеристика

  Індивідуальна освітня траєкторія розвитку може розглядатися в якості певної послідовності компонентів діяльності, спрямованої на реалізацію власних цілей пізнання. При цьому вона повинна відповідати можливостям, здібностям, мотивації, інтересів людини. Здійснюється ця діяльність при організуючої, координуючої, консультує підтримки педагога та у взаємодії з батьками. Узагальнюючи дану інформацію, можна вивести визначення розглянутої категорії. Індивідуальні освітні траєкторії учнів являють собою прояви стилю діяльності, які залежать від мотивації, здібності до пізнання і реалізуються у взаємодії з викладачем. Структурні елементи пов'язують категорію з таким поняттям, як педагогічна програма. Вони дозволяють їм оволодіти конкретним рівнем освіченості.


  Ключові аспекти

  Освітня програма розглядається як:
 • Знання, що дозволяє реалізовувати принцип персональної орієнтації педагогічного процесу. Він впроваджується шляхом визначення умов, що забезпечують досягнення учнями з різними потребами та можливостями передбаченого освітнього стандарту.
 • Персональний шлях, створений з урахуванням особистих особливостей. Визначення програми як індивідуальної траєкторії виступає в якості ведучої її характеристики. Таке трактування дозволяє сформувати своєрідну модель шляхів досягнення стандарту у випадках, коли вибір способу реалізації залежить від особистих особливостей дітей.
  Індивідуальна освітня траєкторія учня
 • У широкому сенсі в програму закладаються ідеї персоналізації та диференціації. У першому випадку в педагогічному процесі враховуються особисті особливості дітей у всіх методах і формах викладання. Диференціація передбачає групування учнів на основі виділення тих чи інших особливостей. При такому підході персональний шлях являє собою цілеспрямовану модельовану програму. Вона орієнтована на створення необхідних умов для самовираження при обов'язковому досягнення встановлених стандартів.

  Принципи

  Щоб сформувати індивідуальну освітню траєкторію дитини, необхідно реалізувати психолого-педагогічні та предметні знання і визначити конкретні цілі. В рамках цього процесу діє кілька принципів. Перший полягає в необхідності створення такої програми, в якій рельєфно проявилася б позиція людини, що одержує знання. В ній повинно початися побудова індивідуальної освітньої траєкторії, в якій враховувалися б його потенційні можливості, особливості пізнавального процесу, його слабкі сторони. Другий принцип передбачає необхідність співвідносити умови середовища з випереджаючими здібностями людини. Цей принцип виражається в постійному визначенні завдань, адекватних сучасним умовам і перспективам розвитку освіти. Ігнорування цього принципу може спровокувати руйнування цілісності всього педагогічного процесу. Більш того, це може сприяти випаданню із системи, або самої особистості, або цінностей пізнавальної діяльності. Третє фундаментальне положення відображає необхідність підведення людини до технології, за допомогою якої буде здійснюватися його ініціативне побудова індивідуальної освітньої траєкторії.
  Індивідуальна освітня траєкторія учня

  Специфіка

  Індивідуальна освітня траєкторія учня вибудовується при одночасному засвоєнні способів діяльності і знань. Цей процес може відбуватися на рівні усвідомленого запам'ятовування. Зовні воно проявляється в близькому до оригіналу і точному відтворенні матеріалу. Засвоєння може відбуватися на рівні застосування способів діяльності і знань за зразком або в аналогічній ситуації. Крім цього, використовується та творчий підхід до процесу.

  Необхідні можливості

  Як показують дослідження, індивідуальна освітня траєкторія учня може бути успішно пройдена у всіх пізнавальних областях при наявності певних умов. Зокрема, повинні бути надані можливості:
 • Визначати сенс вивчення дисциплін.
 • Ставити свої цілі при освоєнні конкретного модуля, курсу, розділу, теми.
 • Вибирати оптимальні темпи і форми навчання згідно з рівнем підготовки.
 • Використовувати ті способи пізнання, які максимально відповідають особистим особливостям.
 • Усвідомлювати отриманий результат у вигляді сформованих компетенцій та ін.
 • Виконувати оцінку і коригування роботи у відповідності зі специфікою загального ходу пізнавальної діяльності.
  Індивідуальна освітня траєкторія учня
 • Основні ідеї

  Ключова особливість процесу, в рамках якого формується індивідуальна освітня траєкторія студента, полягає в тому, що першочергова роль віддається здібностям, за рахунок яких людина створює нові пізнавальні продукти. Ця робота базується на таких ідеях:
 • Будь людина здатна знайти, сформулювати та запропонувати власний варіант вирішення тієї чи іншої, в тому числі дидактичної, завдання, що відноситься до свого процесу засвоєння знань.
 • Індивідуальна освітня траєкторія може бути пройдена лише при наданні можливостей, вказаних вище.
 • Людина поміщається в ситуацію пошуку власного варіанту вирішення поставленого завдання. При цьому він застосовує свої творчі здібності.
 • Узагальнюючи сказане, можна зробити наступний висновок. Індивідуальна освітня траєкторія формується із застосуванням творчого підходу. В цьому зв'язку в процесі її створення діють відповідні закономірності.
  Індивідуальна освітня траєкторія учня

  Навігатори

  Вони являють собою своєрідні наочні матриці пізнавального процесу. В даний час, особливо в ході вдосконалення дистанційних форм опанування знань, навігатори показали свою ефективність. Без них індивідуальна освітня траєкторія просто немислима. У матрицях за допомогою символів, знаків, абревіатур зазначається рівень сходження людини до пізнавального продукту. Простіше кажучи, навігатор являє собою наочну і розгорнуту карту. В ній навчається легко виявляє своє становище, а також завдання, які стоять перед ним на найближчий час. Матриця дозволяє визначитися в координатах четирехзвенной системи "Знаю - вивчаю - буду вивчати - знаю нове". Такий процес представлений у вигляді спіралеподібного шляху сходження до істини. Компоненти матриці – це проекції, адреси, імена, напрямки діяльності на площині аркуша. Робота учня, спрямована на оволодіння дисципліною, предметом, блоком, курсом придбання знань, навичок, умінь, професій зображується у вигляді вектора. Він реєструє зміст діяльності.

  Формування умов

  Індивідуальна освітня траєкторія реалізується при усвідомленні необхідності самостійного руху, постановки приватно - і загальнопредметних проблем і завдань, пов'язаних з придбанням спеціальності. Продуктивна діяльність здійснюється згідно з особистим особливостям кожної людини. Викладач, який бажає бачити і розвивати унікальну особистість в кожному обучающемся, повинен буде вирішувати складне завдання – навчати всіх по-різному. У цьому зв'язку організація процесу за індивідуальною траєкторією зажадає особливої технології взаємодії всіх учасників. У сучасній дидактиці дана проблема може вирішуватися двома способами. Найбільш поширеним є диференційований підхід. Згідно з ним при індивідуальній роботі з кожним учнем пропонується розділяти матеріал за рівнем складності, спрямованості та іншим параметрам. У рамках другого підходу власний шлях формується у відповідності з кожної досліджуваної областю. У цьому випадку студенту пропонується формувати власну траєкторію. Варто сказати, що другий варіант на практиці майже не використовується. Обумовлюється це тим, що його застосування вимагає одночасно розробляти і впроваджувати різні моделі, кожна з яких унікальна по-своєму і співвідноситься з особистим потенціалом окремого учня.
  Індивідуальна освітня траєкторія учня

  Висновки

  В рамках освітньої програми учень повинен навчитися визначати свої особисті кроки до досягнення знання. Вони можуть додатково фіксуватися у формі різного роду записів (щоденникових, наприклад). Це, в свою чергу, потребує від учня високої культури планування і здібностей підбивати підсумки. Як показують спостереження, дана діяльність досить легко здійснюється сучасними школярами за допомогою комп'ютерних технологій. При цьому робота не викликає неприйняття з їх боку. Формалізація і певною мірою деталізація програм і планів з використанням малюнків, карт, логіко-смислових моделей, таблиць, на думку самих студентів, дають можливість регулювати і явно бачити пізнавальну стратегію і перспективу в житті. Широко використовувані сьогодні навігатори стають у деякому роді путівниками у світі знань.
  Індивідуальна освітня траєкторія учня

  Висновок

  У сучасній освіті складається парадоксальна ситуація. Вона полягає в тому, що ускладнення процесу протистоїть виникненню нових технологій. Їх суть полягає в прагненні до певної формалізації змісту пізнавального процесу за допомогою розщеплення у відповідності з образом сприйняття комп'ютерного мови. По всій видимості, ця тенденція буде продовжуватися і далі і може стати одним з основних напрямів вдосконалення освіти або супутнім аспектом. Між тим сама по собі ідея створення навігаційних компонентів у усложняющемся пізнавальному процесі є, безумовно, позитивним моментом.